2016-02-10

Kontrole zewnętrzne

 Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w Wojewódzkiej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku w 2014 roku

Lp.

Nazwa jednostki kontrolującej

Temat kontroli

Termin kontroli

 

1.

Pomorski Urząd Wojewódzki

Prawidłowość ewidencji wydatków w układzie zadaniowym oraz prawidłowy wykaz mierników w sprawozdaniach budżetowych za 2013 r.

 

25 luty-5 marzec 2014 r.

2.

Główny Inspektorat Sanitarny

Sposób prowadzenia postępowań administracyjnych związanych z procesem wydawania stosowanych zgód i zezwoleń w Oddziale Higieny Radiacyjnej i Laboratorium Badań Radiacyjnych w okresie 01.01.2013-01.06.2014

 

5 -6 czerwiec 2014 r.

3

Okręgowy Inspektorat Pracy

Przestrzeganie przepisów Prawa Pracy-wybrane zagadnienia

 

 27 październik -
28 listopad 2014 r.

4

Pomorski Urząd Wojewódzki

Realizacja zadań obronnych

 

20 listopad 2014 r.

Szczegółowe informacje dotyczące przeprowadzonych kontroli są udostępniane na wniosek.

Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w Wojewódzkiej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku w 2015 roku

Lp.

Nazwa jednostki kontrolującej

Temat kontroli

Termin kontroli

 

1.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gdańsku

Kontrola w celu wydania opinii sanitarnej

 

8 styczeń 2015 r.

2.

Pomorski Urząd Wojewódzki

Realizacja dochodów budżetu państwa oraz wydatkowanie środków publicznych na zadania objęte planem finansowym jednostki w 2014 r.

 

2-13 kwiecień  2015 r.

3.

Główny Inspektorat Sanitarny

Nadzór nad przedsiębiorcami funkcjonującymi na rynku suplementów diety oraz środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego; Realizacja planu pobierania próbek do badania żywności w ramach urzędowej kontroli i monitoringu; Nadzór nad PSSE w ww.

 

19 czerwiec 2015 r.

4.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenie społeczne Realizacja zadań obronnych

 

12 listopad -7 grudzień 2015 r.

Szczegółowe informacje dotyczące przeprowadzonych kontroli są udostępniane na wniosek.

Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w Wojewódzkiej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku w 2016 roku

Lp.

Nazwa jednostki kontrolującej

Temat kontroli

Termin kontroli

 

1.

Pomorski  Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny

Opiniowanie pomieszczenia przeznaczonego do przechowania prekursorów kategorii 1

 

18 marzec 2016 rok

2.

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura NIK w Gdańsku

Realizacja zadań w zakresie nadzoru nad jakością zdrowotną suplementów diety oraz nad przestrzeganiem warunków sanitarnych w procesie produkcji i obrocie tymi produktami lata 2014-2016 I kwartał. Dopuszczenie do obrotu suplementów diety

 

21 kwiecień  - 6 lipca .

Szczegółowe informacje dotyczące przeprowadzonych kontroli są udostępniane na wniosek.

Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w Wojewódzkiej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku w 2017 roku

Lp.

Nazwa jednostki kontrolującej

Temat kontroli

Termin kontroli

 

1.

Pomorski Urząd Wojewódzki

Realizacja dochodów budżetu państwa oraz wydatkowanie środków publicznych na zadania objęte planem finansowym jednostki w 2016 r.

 

21 marzec - 4 kwiecień 2017 rok

Szczegółowe informacje dotyczące przeprowadzonych kontroli są udostępniane na wniosek.

Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w Wojewódzkiej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej  w Gdańsku w 2018 roku

Lp.

Nazwa jednostki kontrolującej

Temat kontroli

Termin kontroli

 

1.

Pomorski Urząd Wojewódzki

Wdrożenie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy95/46 WE Realizacja dochodów budżetu państwa oraz wydatkowanie środków publicznych na zadania objęte planem finansowym jednostki w 2016 r.

19 czerwiec 2018 r.

2. Główny Inspektor Sanitarny Ocena prawidłowości sprawowania bieżącego nadzoru sanitarnego oraz higieny procesu nauczania w szkołach 19-20 lipiec 2018 r.

 

Szczegółowe informacje dotyczące przeprowadzonych kontroli są udostępniane na wniosek.

 

Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w Wojewódzkiej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej  w Gdańsku w 2019 roku

Lp.

Nazwa jednostki kontrolującej

Temat kontroli

Termin kontroli

 

1.

Najwyższa Izba Kontroli

Bezpieczeństwo żywności

6 marca – 26 kwietnia 2019 r.

2. Pomorski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny Kontrola laboratorium- przechowywanie prekursorów kat. 1 przed wydaniem licencji 19-20 lipiec 2019 r.
3. Archiwum Państwowe w Gdańsku przestrzeganie przepisów o narodowym zasobie archiwalnymi archiwum 14 maja 2019 r.
4. Pomorski Urząd Wojewódzk gospodarka finansami jednostki w 2018 roku 14 – 27 maja 2019 r.

Szczegółowe informacje dotyczące przeprowadzonych kontroli są udostępniane na wniosek.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się