2016-02-10

Kontrole zewnętrzne

 Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w Wojewódzkiej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku w 2014 roku

Lp.

Nazwa jednostki kontrolującej

Temat kontroli

Termin kontroli

 

1.

Pomorski Urząd Wojewódzki

Prawidłowość ewidencji wydatków w układzie zadaniowym oraz prawidłowy wykaz mierników w sprawozdaniach budżetowych za 2013 r.

 

25 luty-5 marzec 2014 r.

2.

Główny Inspektorat Sanitarny

Sposób prowadzenia postępowań administracyjnych związanych z procesem wydawania stosowanych zgód i zezwoleń w Oddziale Higieny Radiacyjnej i Laboratorium Badań Radiacyjnych w okresie 01.01.2013-01.06.2014

 

5 -6 czerwiec 2014 r.

3

Okręgowy Inspektorat Pracy

Przestrzeganie przepisów Prawa Pracy-wybrane zagadnienia

 

 27 październik -
28 listopad 2014 r.

4

Pomorski Urząd Wojewódzki

Realizacja zadań obronnych

 

20 listopad 2014 r.

Szczegółowe informacje dotyczące przeprowadzonych kontroli są udostępniane na wniosek.

Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w Wojewódzkiej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku w 2015 roku

Lp.

Nazwa jednostki kontrolującej

Temat kontroli

Termin kontroli

 

1.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gdańsku

Kontrola w celu wydania opinii sanitarnej

 

8 styczeń 2015 r.

2.

Pomorski Urząd Wojewódzki

Realizacja dochodów budżetu państwa oraz wydatkowanie środków publicznych na zadania objęte planem finansowym jednostki w 2014 r.

 

2-13 kwiecień  2015 r.

3.

Główny Inspektorat Sanitarny

Nadzór nad przedsiębiorcami funkcjonującymi na rynku suplementów diety oraz środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego; Realizacja planu pobierania próbek do badania żywności w ramach urzędowej kontroli i monitoringu; Nadzór nad PSSE w ww.

 

19 czerwiec 2015 r.

4.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenie społeczne Realizacja zadań obronnych

 

12 listopad -7 grudzień 2015 r.

Szczegółowe informacje dotyczące przeprowadzonych kontroli są udostępniane na wniosek.

Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w Wojewódzkiej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku w 2016 roku

Lp.

Nazwa jednostki kontrolującej

Temat kontroli

Termin kontroli

 

1.

Pomorski  Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny

Opiniowanie pomieszczenia przeznaczonego do przechowania prekursorów kategorii 1

 

18 marzec 2016 rok

2.

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura NIK w Gdańsku

Realizacja zadań w zakresie nadzoru nad jakością zdrowotną suplementów diety oraz nad przestrzeganiem warunków sanitarnych w procesie produkcji i obrocie tymi produktami lata 2014-2016 I kwartał. Dopuszczenie do obrotu suplementów diety

 

21 kwiecień  - 6 lipca .

Szczegółowe informacje dotyczące przeprowadzonych kontroli są udostępniane na wniosek.

Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w Wojewódzkiej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku w 2017 roku

Lp.

Nazwa jednostki kontrolującej

Temat kontroli

Termin kontroli

 

1.

Pomorski Urząd Wojewódzki

Realizacja dochodów budżetu państwa oraz wydatkowanie środków publicznych na zadania objęte planem finansowym jednostki w 2016 r.

 

21 marzec - 4 kwiecień 2017 rok

Szczegółowe informacje dotyczące przeprowadzonych kontroli są udostępniane na wniosek.

Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w Wojewódzkiej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej  w Gdańsku w 2018 roku

Lp.

Nazwa jednostki kontrolującej

Temat kontroli

Termin kontroli

 

1.

Pomorski Urząd Wojewódzki

Wdrożenie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy95/46 WE Realizacja dochodów budżetu państwa oraz wydatkowanie środków publicznych na zadania objęte planem finansowym jednostki w 2016 r.

19 czerwiec 2018 r.

2. Główny Inspektor Sanitarny Ocena prawidłowości sprawowania bieżącego nadzoru sanitarnego oraz higieny procesu nauczania w szkołach 19-20 lipiec 2018 r.

 

Szczegółowe informacje dotyczące przeprowadzonych kontroli są udostępniane na wniosek.

 

Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w Wojewódzkiej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej  w Gdańsku w 2019 roku

Lp.

Nazwa jednostki kontrolującej

Temat kontroli

Termin kontroli

 

1.

Najwyższa Izba Kontroli

Bezpieczeństwo żywności

6 marca – 26 kwietnia 2019 r.

2. Pomorski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny Kontrola laboratorium- przechowywanie prekursorów kat. 1 przed wydaniem licencji 19-20 lipiec 2019 r.
3. Archiwum Państwowe w Gdańsku przestrzeganie przepisów o narodowym zasobie archiwalnymi archiwum 14 maja 2019 r.
4. Pomorski Urząd Wojewódzk gospodarka finansami jednostki w 2018 roku 14 – 27 maja 2019 r.

Szczegółowe informacje dotyczące przeprowadzonych kontroli są udostępniane na wniosek.

Przeczytaj o systemie i przetwarzanych w nim danych

Tożsamość administratora systemu
Administratorem Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej (SSDIP), który służy do udostępniania podmiotowych stron BIP jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-583) przy Al. Ujazdowskich 1/3, który zapewnia jego rozwój i utrzymanie. Minister Cyfryzacji w ramach utrzymywania i udostępniania systemu SSDIP zapewnia bezpieczeństwo publikowanych danych, wymagane funkcjonalności oraz rejestrowanie i nadawanie uprawnień redaktorów BIP dla osób wskazanych we wnioskach podmiotów zainteresowanych utworzeniem własnych stron podmiotowych przy użyciu SSDIP zgodnie z art. 9 ust. 4 pkt 3 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429).
Minister Cyfryzacji, jako administrator systemu SSDIP jest jednocześnie administratorem danych osób wnioskujących o dostęp do SSDIP w celu utworzenia podmiotowych stron BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania.
Tożsamość administratora danych
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w systemie SSDIP w zakresie osób wnioskujących o utworzenie podmiotowej strony BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania (redaktorów podmiotowych stron BIP) jest Minister Cyfryzacji.

Administratorami danych publikowanych na podmiotowych stronach BIP utworzonych w ramach SSDIP są podmioty, które daną stronę podmiotową BIP utworzyły. Podmioty te decydują o treści danych, w tym treści i zakresie danych osobowych publikowanych na podmiotowych stronach BIP, ich rozmieszczeniu, modyfikacji i usuwaniu.
Minister Cyfryzacji, jako Administrator systemu SSDIP w odniesieniu do materiałów publikowanych na podmiotowych stronach BIP jest podmiotem przetwarzającym. Może on ingerować w treść materiałów publikowanych na poszczególnych stronach podmiotowych BIP jedynie w przypadku, gdy właściwy podmiot, który daną stronę utworzył i nią zarządza utracił do niej dostęp lub z innych przyczyn utracił nad nią kontrolę.
Dane kontaktowe administratora systemu SSDIP
Z administratorem systemu SSDIP można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, pisemnie na adres siedziby administratora, lub na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych
Administrator systemu SSDIP wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl lub listownie – na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować wyłącznie w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych osób składających wnioski o udostepnienie SSDIP, redaktorów poszczególnych stron BIP, oraz incydentów bezpieczeństwa.
W sprawach przetwarzania danych osobowych zawartych w treści materiałów publikowanych w ramach poszczególnych stron podmiotowych, należy się kontaktować z inspektorem ochrony danych podmiotu, którego strona BIP dotyczy, ich redaktorem lub kierownictwem podmiotu, który daną stronę podmiotowa BIP utworzył.
Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania
Celem przetwarzania danych publikowanych na stronach podmiotowych BIP przez poszczególne podmioty jest udostępnienie informacji publicznej wytworzonej w urzędzie i dotyczącej działalności urzędu. Podstawę prawną publikacji stanowi wypełnienie obowiązku prawnego, o którym mowa w art. 8 oraz art. 9 ust 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Celem udostępniania systemu SSDIP przez Ministra Cyfryzacji jest umożliwienie podmiotom zobowiązanym, o których mowa w art. 4 ust 1 i 2 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, utworzenia i prowadzenia własnych stron BIP (co wynika z art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ww. ustawy).
Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych
Dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, nr telefonu, nr faksu dotyczące redaktorów podmiotowych stron BIP oraz dane osobowe publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na poszczególnych podmiotowych stronach BIP są danymi udostępnianymi publicznie bez żadnych ograniczeń, w tym Centralnemu Ośrodkowi Informatycznemu w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 132-136, któremu Ministerstwo Cyfryzacji powierzyło przetwarzanie danych przetwarzanych w ramach platformy SSDIP.
Okres przechowywania danych
Dane dotyczące osób wnioskujących o udostępnienie systemu SSDIP oraz dane osób wyznaczonych na redaktorów stron podmiotowych przechowywane są przez czas, w jakim osoby te pełniły swoje funkcje oraz przez okres wskazany w przepisach prawa po okresie, w którym osoby te przestały pełnić swoje funkcje.
Dane osobowe osób zawarte w materiałach publikowanych w ramach podmiotowych stron BIP przechowywane są przez okres ustalony przez osoby zarządzające treścią tych stron.
Prawa podmiotów danych
Osoby, których dane są przetwarzane w systemie głównym SSDIP, w tym osoby składające wnioski o przyznanie dostępu do SSDIP oraz osoby będące redaktorami podmiotowych stron BIP, mają prawo dostępu do swoich danych, prawo do sprzeciwu, prawo ograniczenia przetwarzania oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora systemu tj. Ministra Cyfryzacji lub wyznaczonego inspektora ochrony danych na adres iod@mc.gov.pl.
Osoby, których dane są publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na podmiotowych stronach BIP maja prawo dostępu do danych, prawo do sprzeciwu, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, w którym ich publikacja jest wymagana. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora danych podmiotu, którego dana strona BIP dotyczy, lub wyznaczonego przez niego inspektora ochrony danych.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Osobom, których dane są przetwarzane w systemie SSDIP lub na podmiotowych stronach BIP publikowanych przez poszczególne podmioty przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych
Przetwarzanie danych osobowych osób składających wnioski o dostęp do SSDIP oraz osób wyznaczonych do redakcji poszczególnych stron podmiotowych BIP jest niezbędne dla zapewnienia kontroli dostępu i wynika z przepisu prawa, tj. art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429) oraz § 15 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68), w związku z art. 20a ustawy z dnia 17 lutego o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, 730, 848, 1590 i 2294) i przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2247).
Publikowanie danych osobowych na stronie systemu SSDIP oraz na podmiotowych stronach BIP jest dopuszczalne tylko wtedy, jeśli wynika z przepisów prawa, lub jeśli administrator danych uzyskał zgodę tych osób na ich publikację.Zapoznałem się..