2014-09-29

Przyjmowanie i załatwianie spraw

Przyjmowanie i załatwianie spraw i odbywa się w godzinach urzędowania
od poniedziałku do piątku  w godz. 7:30-15:05
w siedzibie Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku
ul. Dębinki 4, 80-211 Gdańsk
Sprawy załatwiane są w trybie i terminach wynikających z kodeksu postepowania administracyjnego.

Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w:

  • czwartki w godzinach od 11:00 do 12:00
  • środy w  godzinach  od 15:05 do 16:05  przyjęcie interesantów odbywa się w budynku nr 1, pokój 1012  (Portiernia )
     

Skargi i wnioski można składać do Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w interesie  publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą.

Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, ochrony własności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.

W  sprawach dotyczących nieprawidłowego stanu sanitarno- higienicznego, niewłaściwej jakość środków spożywczych oraz wody do spożycia skargę należy złożyć do terenowo właściwego Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
W przypadku gdy konsument uzna, że środek spożywczy posiada niewłaściwą jakość zdrowotną, próbkę do badań laboratoryjnych pobiera przedstawiciel Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

Skargi i wnioski mogą być wnoszone w następującej formie:

Skargi i wnioski powinny zawierać:

  • imię i nazwisko wnoszącego skargę/wniosek
  • adres korespondencyjny


Skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska oraz adresu wnoszącego skargę lub wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia.

Podstawa Prawna:

1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735);
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r. Nr 5, poz. 46);

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się